Download Video Kavi Bana AMMA By Manakandure Pannasara Himi
Upladed: 2013-08-12T06:32:16.000Z | Category: People

Related Videos
Upladed: 2014-01-12T20:56:16.000Z | Category: Entertainment
Most Powerful Pirith in 2 hours - මහා බල සම්පන්න පිරිත් 23 ක් පැය 2ක් පුරා, තිරයේ දිස්වන පාළි වදන් හා සිංහල තේරුම් සහිතව පිරිත් සූත්\u200dර සමඟ......\nපිරිතක් තේරුම නොදෙන ජීවිත කාලයම අසා සිටියත් පලක් නැත. පිරිතක් නිවැරදි තේරුම දැන, වැටහීමෙන් සුළු මොහොතක් හෝ සවන්දීමෙන් ඔබ සිතනවාටත් වඩා ප්\u200dරබල යහපතක් සිදුවේ. මේ මහා බලගතු පිරිත් 23, සවන් දීමෙන් පමණක් නොවේ, නිවැරදිව වටහාගෙන ඔබගේ අවබෝධය අනුව නොසිතූ විරූ යහපතක් සමඟම, ඔබගේ දියුණුව පිණිස කටයුතු සිදුවේ. යක්ෂ දෝෂ, පෙරේත දෝෂ, අමනුස්ස දෝෂ, ග්\u200dරහ අපල, ඇස්වහ කටවහ , අලසකම ආදී අපල දුරුවී සියළු දෙවියන්ගේ බැල්ම හා \u200dරැකවරණය ලැබී තෙරුවන් සරණේ මහා ගුණ බලයෙන් ඔබ වටා සියළු ආරක්ෂාවක් හා යහපතක් ගොඩනැගේ. \nමේ සඳහා භාවිතා කළ වීඩියෝ සංස්කරණයන් මා විසින් සිදු නොකළ අතර, http://www.youtube.com/channel/UCSBnkWmhffSxwAf9BiPBGlg විසින් ලබාගත් බව ගෞරව පූර්වකව සඳහන් කරමි.\nමේ video වල මුල් පිටපත් වල කිසිදු වෙනසක් නොකළ අතර, මේවායේ සංස්කරණය පිළිබඳව මාගේ කිසිදු සම්බන්ධයක් ද නැත. ඉතා වෙහෙස මහන්සි වී සැදැහැවත් සිංහල ජනයා වෙනුවෙන් මෙම වීඩියෝ සංස්කරණය කළ සියළු දෙනාට ( Mahakalu Sinhalayo ) තෙරුවන් ගේ ආනුභාවයෙන් සියළු යහපත ප්\u200dරාර්ථනාකරමු. ඔවුන් බලාපොරොත්තුවන්නා වූ අවබෝධය පහසුවෙන් ලබා ගැනීමටත්, නිදුක් නිරෝගී බව ලැබ ප්\u200dරර්ථනීය අපේක්ෂා මුදුන්පමුණුවාගෙන ජීවිතය ජය ගැනීමට සියළුම ශක්තිය හ ධෛර්ය්\u200dයය ලැබේවා !\n01. Dasa Disa Piritha\n02. Atawisi Piritha\n03. Jinapanjnara Piritha\n04. Anawum Piritha\n05. Angulimala Piritha\n06. Nawagraha Shanthiya\n07. Rathnamali Gatha\n08. Bojjanga Piritha\n09. Ruwanmali Sa Wandhanawa\n10. Dalada Wandana Gatha\n11. Sooriya Piritha\n12. Dhajagga Sutraya\n13. Jaya Piritha\n14. Kandha Piritha\n15. Mora Piritha\n16. Sathbudu Wandanawa\n17. Maha Mangala Suthraya\n18. Karaniya Meththa Suthraya\n19. Narasiha Gatha\n20. Wattaka Piritha\n21. Rathana Sutraya\n22. Randenee Gaatha\n23. Dutu Gemunu Aarakshaka Gatha\n******** Priyantha De silva, Matara - Sri Lanka (TFGE , The Future Global Educational Center)**************************** \nTo Watch our other videos visit \nhttp://www.youtube.com/rkpdesilva\n http://www.youtube.com/rkpdesilva1 \nhttp://www.youtube.com/rkpdesilva2\n http://www.youtube.com/rkpdesilva3 \nhttp://www.youtube.com/rkpdesilva4 \nhttp://www.youtube.com/rkpdesilva5 \nhttp://www.youtube.com/rkpdesilva7\nhttp://www.youtube.com/rkpdesilva8\nhttp://www.youtube.com/rkpdesilva9\nhttp://www.youtube.com/rkpdesilva6
Upladed: 2014-02-28T17:47:36.000Z | Category: People
Thaththa Kavi Bana - Manakandure Pannasara Thero
Upladed: 2011-01-19T09:11:34.000Z | Category: Entertainment
Upladed: 2013-04-29T06:30:45.000Z | Category: Nonprofit
Pirith Chanting full ,Pirith - a soothing balm to your mind ,\nDHAMMA: Buddhism is considered as a philosophy or a psychology, preached by The \n\nThe Khandaparitta depicts the value of loving kindness. A monk who died of a snake bite, did not practise loving kindness towards them. If he practised loving kindness this tragedy could not have occurred, stated the Buddha.\n\nThe eleven benefits accrued by loving kindness is mentioned in Mettanismsa sutta and it is specially meant to the householder.\n\nThe Dhammachakkapavattana Sutta delivered to the first five disciples contains the most important teaching of the Buddha, which is detailed as the Noble Eightfold Path and the four Noble Truths. In the Saccavibanga sutta, the Buddha describes the four Noble Truths.\n\nPirith is closely linked with the beginning of the Sinhalas in Sri Lanka. Mahavamsa in the seventh chapter describes the advent of Vijaya from Latarata, Jambudvipa (India) in the following manner.\n\nThe chronicle Mahavamsa records, during the King Upatissa I, end of 4th century, Ratana sutta was recited, as the country was faced with severe drought famine and disease.\n\nAfter chanting Ratana sutta, throughout the night, sprinkling ?Pirith pan? along the streets, the deadly infectious diseases and plaque disappeared.\n\nThe first reference to the chanting of Pirith as a ceremony was mentioned during Aggabodhi IV regime, spanning from (658-674 AD).\n\nIt is believed that Pirith ceremonies were also held during Kassappa V (913-923 AD) era.\n\nThe chanting of Pirith is prevalent everywhere in our country today. We wake up to the sound of Pirith chanting.\n\nWe go to bed with the same soothing sound of Pirith recital resonant in our ears. Let us hope that the meritorious effects of Pirith will protect this country and bring peace and prosperity to this Blessed Island.\n\nMay there be rain by the Blessings of the Gods\n\nMay there be bountiful harvest\n\nMay the people be happy and prosperous\n\nMay the rulers be righteous\n\nDevao Vassatui Kalena\n\nSassa Sampatti Hotucha\n\nPito Bhavatu Lokocha\n\nRaja Bahavatu Dhammiko
Upladed: 2013-08-04T07:38:27.000Z | Category: Education
Teaching Dhamma By Poem In Sinhala Langauge
Upladed: 2013-09-01T04:06:24.000Z | Category: Entertainment
රටගිය අම්මාගේ කඳුළු කතාව කවියෙන්. පිටරට ඉන්න රත්තරං අම්මේ තාත්තේ ඔබ අපේ රටට සම්පතක්, තම දුවාදරුවන් පවා නැති දුක් දරාගෙන,ඔය විඳින දුක අප්\u200dරමාණයි. අහන්න දෑස පියාගෙන මේ ඔබ ගැන කියවෙන දේශනාවයි. - 0712738311
Upladed: 2011-08-19T03:11:03.000Z | Category: Tech
Upladed: 2011-04-30T02:06:20.000Z | Category: People
Upladed: 2013-01-10T03:10:13.000Z | Category: Entertainment
Hadavath Sasala Karana Mawupiya guna Kelesa Kavadaa Kiyaa Nima Karannada... Rev . Massanne Vijitha Thero Sri / Dhammavijithashramaya, Athurugiriya... T N 0112771580,0712738311,0718449549.........
© 2011 - 2014 Wapbom.Com